خانه برنامه نویسان خانه برنامه نویسان طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
دوره های در حال شروع / ثبت نام

دوره های در حال شروع / ثبت نام - آنلاین حضوری


دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های پایه

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C195 1399/04/28 255 ساعت شنبه (08:30 تا 13:30)
دوشنبه (08:30 تا 13:30)
چهارشنبه (08:30 تا 13:30)
5,351,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C160 1399/05/12 255 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
5,351,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C188 1399/05/31 255 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 5,351,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Desktop Application) Python)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C220 1399/06/16 289 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
7,561,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Java (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C217 1399/06/26 255 ساعت شنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
5,348,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت وب

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (Front End)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C177 1399/05/02 238 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (Front End)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C162 1399/05/22 238 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C161 1399/05/24 272 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب (Angular 8)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C182 1399/05/31 153 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 5,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (Front End)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C196 1399/06/16 238 ساعت یکشنبه (08:30 تا 13:30)
سه شنبه (08:30 تا 13:30)
پنجشنبه (08:30 تا 13:30)
4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (PHP)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C223 1399/06/17 238 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
7,565,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C186 1399/06/25 272 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (Laravel)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C224 1399/06/27 221 ساعت پنجشنبه (09:00 تا 14:00) 8,289,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب ۲ (Django)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C222 1399/06/28 255 ساعت جمعه (09:00 تا 14:00) 8,687,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت ویندوز

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. تحت ویندوز (1)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C218 1399/06/27 221 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 5,428,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت موبایل

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C211 1399/05/17 391 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 8,788,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C198 1399/05/26 391 ساعت یکشنبه (08:30 تا 13:30)
سه شنبه (08:30 تا 13:30)
پنجشنبه (08:30 تا 13:30)
8,788,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C189 1399/05/31 374 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 7,485,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C171 1399/06/23 391 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
8,788,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تحلیل و طراحی نرم افزار

تربیت متخصص ارشد تحلیل و طراحی نرم افزار

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C215 1399/06/28 238 ساعت جمعه (09:00 تا 14:00) 8,908,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های عملی انجام پروژه

دوره عملی انجام پروژه مشاور املاک (تحت آندروید)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C179 1399/06/06 119 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره عملی ساخت فروشگاه اینترنتی (تحت وب - BackEnd)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C221 1399/06/28 153 ساعت جمعه (09:00 تا 14:00) 4,973,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
برنامه نویسی ویژه کودکان

تربیت برنامه نویس حرفه ای ویژه کودکان

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C219 1399/06/21 204 ساعت جمعه (09:00 تا 13:00) 5,085,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت : Design Patterns

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C184 1399/06/16 51 ساعت یکشنبه (10:00 تا 14:00)
سه شنبه (10:00 تا 14:00)
2,321,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : C++ 1

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C185 1399/06/15 85 ساعت شنبه (10:00 تا 14:00)
دوشنبه (10:00 تا 14:00)
1,122,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : (برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 2

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C194 1399/05/12 34 ساعت یکشنبه (10:30 تا 12:30)
سه شنبه (10:30 تا 12:30)
1,150,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی


دفتر مرکزی : تهران - میدان جمهوری - خیابان جمهوری - بین باستان و گلشن پلاک ۱۲۶۵ ساختمان مروارید طبقه پنجم واحد ۲۹

تلفن تماس ۶۶۵۷۰۲۴۴ - ٠٢١ تلفن مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه برنامه نویسان می باشد.