طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
تدریس خصوصی

همه دسته بندی ها

1 2 3 4 5 6
مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 1 کد : SC1
پیش نیاز : -
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2 کد : SC2
پیش نیاز : مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 1
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


SQL Server 1 کد : SC3
پیش نیاز : -
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 180,000 تومان


برنامه نويسي شئ گرا با سی شارپ کد : SC4
پیش نیاز : مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


Core.Net کد : SC5
پیش نیاز : مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


ADO.Net کد : SC6
پیش نیاز : SQL Server 1 - مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


SQL Server 2 کد : SC7
پیش نیاز : SQL Server 1
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 180,000 تومان


C# Windows Application 1 کد : SC8
پیش نیاز : مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


C# Windows Application 2 کد : SC9
پیش نیاز : C# Windows Application 1
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


Advanced .Net 1 کد : SC10
پیش نیاز : ADO.Net - Core.Net
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


Advanced .Net 2 کد : SC11
پیش نیاز : ADO.Net
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان


SAP Crystal Reports کد : SC12
پیش نیاز : ADO.Net - SQL Server 1
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان
Install Shield کد : SC13
پیش نیاز : -
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 165,000 تومان


LINQ کد : SC14
پیش نیاز : ADO.Net
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 210,000 تومان


Entity Framework کد : SC15
پیش نیاز : LINQ
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 210,000 تومان


WCF For Win کد : SC16
پیش نیاز : C# Windows Application 1
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 225,000 تومان


WPF & XAML کد : SC17
پیش نیاز : C# Windows Application 1
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 210,000 تومان


Web Developer's Guide کد : SC18
پیش نیاز : -
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 150,000 تومان


HTML کد : SC19
پیش نیاز : -
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 180,000 تومان


CSS کد : SC20
پیش نیاز : HTML
نوع دوره : خصوصی - حضوری یا آنلاین
طول دوره : با مشورت استاد
هزینه هر ساعت : 195,000 تومان

1 2 3 4 5 6