طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای (بلند مدت) - آنلاین

دوره های آنلاین

هدف از برگزاری دوره های تربیت برنامه نویسی حرفه ای آنلاین ، ایجاد بستری
مناسب جهت ورود فارسی زبانان سراسر دنیا به عرصه تولید نرم افزار می باشد.
در آینده ای نزدیک نیز کلیه این دوره ها به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.