طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
نتایج آزمون آفلاین

C# 1

لیست نمره هاعنوان آزمونتاریخ آزموننمره کل
2 - C# 1 1393/12/16100