طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
نتایج آزمون آفلاین

SQL Server 1

لیست نمره هاعنوان آزمونتاریخ آزموننمره کل
3 - دستورات Select 1394/09/267