طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دوره های در حال شروع / ثبت نام

دوره های در حال شروع / ثبت نام - خانه برنامه نویسان


دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های پایه

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/27 255 ساعت چهارشنبه (15:00 تا 21:00) 4,755,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/11 255 ساعت دوشنبه (13:00 تا 17:00)
چهارشنبه (13:00 تا 17:00)
4,755,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/07 255 ساعت پنجشنبه (09:00 تا 14:30) 4,755,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/07/30 255 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
4,755,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت وب

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب (Angular 8)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/11/19 153 ساعت شنبه (09:30 تا 14:30) 5,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/26 238 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب (Angular 8)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/26 153 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 5,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/17 238 ساعت یکشنبه (13:00 تا 17:00)
سه شنبه (13:00 تا 17:00)
4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/18 238 ساعت دوشنبه (15:00 تا 21:00) 4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/18 272 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/08/18 238 ساعت شنبه (17:00 تا 21:00)
دوشنبه (17:00 تا 21:00)
4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/08/10 272 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/08/03 238 ساعت جمعه (09:00 تا 15:00) 4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت موبایل

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/11/25 391 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/11/12 391 ساعت شنبه (13:00 تا 17:00)
چهارشنبه (13:00 تا 17:00)
7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/07 374 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
6,164,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/06 391 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/03 391 ساعت سه شنبه (15:00 تا 21:00) 7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/17 391 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/08/09 391 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)
دوره های عملی انجام پروژه

دوره عملی انجام پروژه دیجی کالا (تحت آندروید)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/11/18 119 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

دوره عملی انجام پروژه دیجی کالا (تحت آندروید)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/26 119 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)
دوره های کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت : C++ 1

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/11/26 85 ساعت شنبه (10:00 تا 14:00)
دوشنبه (10:00 تا 14:00)
1,122,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

دوره کوتاه مدت : Python

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/23 51 ساعت دوشنبه (09:00 تا 13:00)
چهارشنبه (09:00 تا 13:00)
1,286,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

دوره کوتاه مدت : Design Patterns

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/15 51 ساعت یکشنبه (10:00 تا 14:00)
سه شنبه (10:00 تا 14:00)
1,836,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

دوره کوتاه مدت : C++ 1

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/10/10 85 ساعت سه شنبه (09:00 تا 14:30) 1,122,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه شرق تهران (رسالت)

دوره کوتاه مدت : C++ 1

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/22 85 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 1,122,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

دوره کوتاه مدت : UML

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/16 51 ساعت شنبه (10:00 تا 14:00)
دوشنبه (10:00 تا 14:00)
1,836,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)

دوره کوتاه مدت : Python

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/09/16 51 ساعت شنبه (17:00 تا 21:00) 1,286,000 تومان خانه برنامه نویسان - شعبه غرب تهران (جمهوری)


شعبه شرق : تهران - میدان رسالت - شهید مدنی شمالی - نرسیده به مترو گلبرگ - انتهای خیابان کشفی - نبش کوچه حمدی پلاک ۳۹ واحد ۱ (در محدوده طرح آلودگی هوا نیست)

تلفن تماس ٧٧٠۹۳٧۶۴ - ٠٢١ تلفن مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵

شعبه غرب : تهران - میدان جمهوری - خیابان جمهوری - بین باستان و گلشن پلاک ۱۲۶۵ ساختمان مروارید طبقه پنجم واحد ۲۹

تلفن تماس ۶۶۵۷۰۲۴۴ - ٠٢١ تلفن مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه برنامه نویسان می باشد.