طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دوره های در حال شروع / ثبت نام

دوره های در حال شروع / ثبت نام - خانه برنامه نویسان


دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های پایه

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C195 1399/01/30 255 ساعت شنبه (08:30 تا 13:30)
دوشنبه (08:30 تا 13:30)
چهارشنبه (08:30 تا 13:30)
5,191,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C188 1399/02/12 255 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 5,191,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C174 1399/02/17 255 ساعت چهارشنبه (15:00 تا 21:00) 5,191,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C160 1399/02/28 255 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
5,191,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C175 1399/03/01 255 ساعت پنجشنبه (09:00 تا 14:30) 5,191,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C165 1399/04/15 255 ساعت دوشنبه (13:00 تا 17:00)
چهارشنبه (13:00 تا 17:00)
5,191,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت وب

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C164 1399/01/26 238 ساعت سه شنبه (15:00 تا 21:00) 4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای PHP تحت وب (1)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C192 1399/01/31 238 ساعت یکشنبه (15:00 تا 21:00) 5,672,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C196 1399/02/07 238 ساعت یکشنبه (08:30 تا 13:30)
سه شنبه (08:30 تا 13:30)
پنجشنبه (08:30 تا 13:30)
4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C162 1399/02/15 238 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C177 1399/02/18 238 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 4,960,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C197 1399/02/20 272 ساعت شنبه (08:30 تا 13:30)
دوشنبه (08:30 تا 13:30)
چهارشنبه (08:30 تا 13:30)
7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C186 1399/03/13 272 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب (Angular 8)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C168 1399/03/24 153 ساعت شنبه (09:30 تا 14:30) 5,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب (Angular 8)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C182 1399/04/06 153 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 5,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C173 1399/04/25 272 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت موبایل

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C198 1399/02/07 391 ساعت یکشنبه (08:30 تا 13:30)
سه شنبه (08:30 تا 13:30)
پنجشنبه (08:30 تا 13:30)
7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C187 1399/02/20 391 ساعت شنبه (17:00 تا 21:00)
دوشنبه (17:00 تا 21:00)
7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C189 1399/02/26 374 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 6,164,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C181 1399/03/09 391 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C166 1399/03/10 391 ساعت شنبه (13:00 تا 17:00)
چهارشنبه (13:00 تا 17:00)
7,346,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های عملی انجام پروژه

دوره عملی انجام پروژه دیجی کالا (تحت آندروید)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C167 1399/01/29 119 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره عملی انجام پروژه دیجی کالا (تحت آندروید)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C179 1399/03/01 119 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت : C++ 1

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C157 1399/04/24 85 ساعت سه شنبه (09:00 تا 14:30) 1,122,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : Design Patterns

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C184 1399/04/22 51 ساعت یکشنبه (10:00 تا 14:00)
سه شنبه (10:00 تا 14:00)
1,836,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : Python

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C139 1399/04/09 51 ساعت دوشنبه (09:00 تا 13:00)
چهارشنبه (09:00 تا 13:00)
1,286,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : C++ 1

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C185 1399/03/10 85 ساعت شنبه (10:00 تا 14:00)
دوشنبه (10:00 تا 14:00)
1,122,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : Python

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C190 1399/03/03 51 ساعت شنبه (13:30 تا 16:30)
دوشنبه (13:30 تا 16:30)
1,286,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : (برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 2

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C194 1399/02/20 34 ساعت یکشنبه (10:30 تا 12:30)
سه شنبه (10:30 تا 12:30)
612,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : UML

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C199 1399/02/02 51 ساعت سه شنبه (13:00 تا 17:00) 1,836,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره کوتاه مدت : (برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 1

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C193 1399/01/25 34 ساعت شنبه (10:00 تا 12:30)
دوشنبه (10:00 تا 12:30)
531,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی


دفتر مرکزی : تهران - میدان جمهوری - خیابان جمهوری - بین باستان و گلشن پلاک ۱۲۶۵ ساختمان مروارید طبقه پنجم واحد ۲۹

تلفن تماس و مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه برنامه نویسان می باشد.